Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Works

My Drafts

กระทงอินดี้

กระทงอินดี้
              สวัสดีค่ะ ทุกๆคน วันนี้ แพร จะมาออกแบบ กระทง ตามความชอบของ แพร นะ ค่ะ ก่อนอื่นมารู้กันก่อนค่ะ ว่าประเพณีลอยกระทงมีความเป็นมาอย่างไร ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณ วันลอยกระทงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเมื่อ 700 ปีมาแล้ว 
             ประเพณีลอยกระทงได้เข้าสู่ประเทศไทยในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีประมาณ พ.ศ. 1800 ดังปรากฏในหนังสือนางนพมาศ ผู้เป็นพระสนมเอกของพระร่วงเจ้าว่า " ครั้นวันเพ็ญเดือน 12 ข้าน้อยได้กระทำโคมลอย คิดตกแต่งให้งามประหลาดกว่าโคมสนมกำนัลทั้งปวง จึงเลือกผกาเกษรสีต่างๆ มาประดับเป็นรูปกระมุทกลีบบานรับแสงจันทร์ใหญ่ประมาณเท่ากงระแทะ ล้วนแต่พรรณดอกไม้ซ้อนสีสลับเป็นลวดลาย .." เมื่อสมเด็จพระร่วงเจ้าได้เสด็จฯทางชลมารค ทอดพระเนตรกระทงของนางนพมาศก็ทรงพอพระราชหฤทัย จึงมีพระราช
องการฯให้จัดพีธีลอยกระทงเป็นประจำทุกปี ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง พระราชพิธีนี้จึงถือปฏิบัติเป็นประจำจนกระทั้งบัดนี้
         เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ รู้ประวัติประเพณีลอยกระทงกันแล้ว ทีนี้มาดูกระทงที่เป็นแบบฉบับของ แพร กันบ้างนะค่ะ
3
People who like your story
0
Press enter to post, Shift+Enter for new line
  • 0 Comments
0
This story will benefit the reader with it's informativeness which deserved a Tree of Knowledge.

Comment

เดชา พุทธรักษา
You have to keep it in the box
กระทงอินดี้
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?